Om oss

TrafikkDirigering AS startet sin virksomhet i 2010 på Jessheim i Ullensaker kommune, og flyttet januar 2017 inn i nytt hovedbygg ved Oslo lufthavn, Gardermoen. Selskapets markedsområde har vært og er trafikkavvikling under vedlikehold av det offentlige veinettet i Norge.

De første årene var selskapet konsentrert om manuell trafikkdirigering og ledebilkjøring knyttet til asfaltlegging og tunnelarbeid. Strategien var å løfte kvalitets- og seriøsitetsnivået i bransjen. Dette ble en suksess, og etter hvert er tjenesteområdet også utvidet med egen avdeling med kompetanse og utstyr for sperring av flerfeltsveier. TrafikkDirigering fremstår i dag som komplett leverandør av arbeidsvarsling ved veiarbeid.

Trafikkdirigering er kredittverdigeLogo for StartBANK

 

Våre verdier definerer vår bedriftskultur, hva vi tror på og hva vi mener er viktig. De styrker lagånden, vår utvikling og tro på fremtiden. Verdiene minner oss om vår oppgave om å bidra til et tryggere liv langs veien.

MILJØ

TrafikkDirigering AS tar miljø på alvor og har som mål å opptre i samsvar med aktuelle miljø og samfunnsreguleringer. Selskapet har hele tiden prioritert samfunnsansvar, og er blant annet sertifisert som Miljøfyrtårn.

SOLIDITET

Bedriften har sunn økonomi og ble Gaselle-bedrift i 5 år på rad årene 2014-2018. TrafikkDirigering AS inngår i det børsnoterte Saferoad ASA konsernet, som er en sterk aktør innen trafikksikring i Norden, Øst- og Sentral-Europa. Medlemskap i byggenæringens StartBANK er en selvfølge (medlemsnummer 141734).

OMTANKE

Sikkerhet er grunnlaget for alt vi gjør, og vårt mål er at alle mennesker langs veien skal komme trygt frem. Våre produkter og løsninger er skapt med tanke på mennesker og miljøet. De er av høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Vi viser omtanke ved å være proaktive, ærlige og konstruktive i vårt samspill med hverandre og våre omgivelser. I vår daglige drift er helse og sikkerhet til våre ansatte høyt prioritert. Vi vil at alle våre ansatte skal komme seg trygt hjem og vokse i sitt personlige og profesjonelle liv.

Gjennom trygge løsninger, en tilfredsstillende arbeidsplass og en virksomhet som harmonerer med miljøet, leverer vi verdi til samfunnet.

INTEGRITET

Våre ansatte er eksperter innen sitt felt. Ved å levere nøyaktig informasjon og kvalitet på alle nivå, holder vi vårt ansvar om å være en pålitelig partner. Vi overholder alltid lover og regler og behandler omgivelsene våre med respekt.

I vårt arbeid mot Nullvisjonen tar vi ansvar for å dele kunnskap og ta opp spørsmål om trafikksikkerhet ved å løfte opp relevante temaer i vår kommunikasjon. Vi jobber i en åpen bedriftskultur hvor vi går foran med et godt eksempel, holder løfter og deler kompetansen vår med hverandre og omgivelsene.

Våre ansatte er energien som driver motoren vår. Med vår motiverende og drivende bedriftskultur er vi alltid på vei fremover og jobber for å være fremst i markedet.

ETISKE RETNINGSLINJER

Disse etiske retningslinjene angir de grunnleggende prinsippene for hvordan TrafikkDirigering AS driver sin virksomhet. TrafikkDirigering AS skal operere i samsvar med god etisk forretningspraksis, og stiller høye krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Vi utfører vårt arbeid med integritet, og i samsvar med våre etiske prinsipper.

Vi skal:
• Holde våre løfter.
• Fungere som gode ambassadører for TrafikkDirigering AS, både i og utenfor arbeidstid.
• Behandle alle med respekt og som likeverdige, på en profesjonell og åpen måte.
• Respektere og overholde lovene, forskriftene og retningslinjene i landene der vi opererer.
• Inngå en åpen dialog med hensyn til vanskelige problemstillinger og etiske dilemmaer. Vi videreformidler eller misbruker ikke konfidensiell informasjon.
• Ikke gi eller be om gaver eller fordeler som kan påvirke vår egen integritet og avgjørelser.
• Arbeide for å unngå ulykker og personskader.
• Arbeide for å redusere miljøpåvirkningen av våre aktiviteter.

Vår forpliktelse til å overholde gjeldende lover og forskrifter skal alltid gå foran våre forretningsmål og behov. Vårt arbeid må tåle offentlig gransking uten å skade TrafikkDirigering AS sitt rykte.

Hvem må følge retningslinjene?

Våre retningslinjer gjelder for alle faste og midlertidig ansatte i TrafikkDirigering AS samt innleid personell, konsulenter og enhver annen part som har myndighet til å handle på våre vegne uavhengig av sted. Retningslinjene gjelder også for alle medlemmer av vårt styre og ledelse.

Roller og ansvar

Alt personell i TrafikkDirigering AS forplikter seg til å følge retningslinjene våre. Retningslinjene gir ikke svar på alle aktuelle situasjoner, men enhver ansatt i TrafikkDirigering AS forventes å utøve god dømmekraft, søke råd og rapportere om mulige brudd på retningslinjene. Personer som ikke overholder retningslinjene, inkludert de som unnlater å rapportere aktuelle brudd på retningslinjene, kan bli utsatt for disiplinære tiltak og oppsigelse.
Der det er forskjeller mellom gjeldende lover, forskrifter og våre retningslinjer, skal høyeste standard for atferd alltid råde.
Alle ledere i TrafikkDirigering AS, uavhengig av lokasjon, er ansvarlige for å sette standarden for god bedriftskultur rundt etikk, holdninger og etterlevelse av de etiske retningslinjene. Det forventes at ledere handler som gode rollemodeller for etisk oppførsel, utdanner og støtter ansatte i å overholde retningslinjene. En god leder skal også utføre tilsyn for å oppdage, identifisere og redusere fare for mulige brudd, og til slutt, fremme en kultur for å melde ifra om kritikkverdige forhold.

Prinsipper for etikk og integritet

Prinsippene for etikk og integritet styrer hvordan vi oppfører oss. TrafikkDirigering AS driver sin virksomhet med profesjonalitet, respekt og omsorg for sine kunder, ansatte, aksjonærer og leverandører. Videre ønsker TrafikkDirigering AS å bli oppfattet som en solid, pålitelig, langsiktig samarbeidspartner med en høy grad av integritet og høye etiske standarder.

Mer spesifikt:
• Vi holder det vi lover.
• Vi gir korrekt, tydelig og troverdig informasjon.
• Vi verken videreformidler eller bruker konfidensiell informasjon i situasjoner hvor den ikke var tiltenkt.
• Vi setter TrafikkDirigering ASs interesser foran våre egne, og unngår situasjoner der vår lojalitetsplikt overfor TrafikkDirigering AS kan bli kompromittert.
• Vi bør ikke gi, motta eller be om gaver eller fordeler som kan påvirke vår egen integritet og/eller andres avgjørelser. Vi er sterke motstandere av alle former for korrupsjon og svindel.
• Vi respekterer menneskerettighetene.
• Vi behandler alle med respekt og som likeverdige, uavhengig av kjønn, rase, religion eller politisk ståsted.
• Vi respekterer kulturene i alle landene hvor TrafikkDirigering AS opererer.
• Vi respekterer og overholder lovene og forskriftene i alle landene der vi er representert.
• Vi konkurrerer ærlig og rettferdig.
• Vi håndterer ikke utbytte fra kriminalitet.
• Vi handler ikke med finansielle instrumenter basert på innsideinformasjon.
• Vi overholder TrafikkDirigering AS sine interne retningslinjer.
• Vi søker råd fra våre overordnede og kolleger.
• Vi går i en åpen dialog med hensyn til vanskelige problemstillinger og etiske dilemmaer.
• Vi fungerer som gode ambassadører for TrafikkDirigering AS både i og utenfor arbeidstiden.

Vi er forpliktet til kun å engasjere oss med kunder, leverandører, agenter, fusjons- og oppkjøpsmål og andre tredjeparter (samlet kjent som «tredjeparter») med standarder for etikk og integritet som er i samsvar med vår egen. Vi engasjerer oss ikke i forretningsforhold, der det ville bryte med lokale og internasjonale lover. For å oppnå dette utfører vi en risikovurdert tilnærming, som inkluderer integritet, due diligence og løpende tilsyn. TrafikkDirigering AS skal gjøre sine leverandører og underleverandører kjent med TrafikkDirigering AS sine etiske retningslinjer og verdier.

TrafikkDirigering AS spiller en aktiv rolle i samfunnet

• Vi behandler offentlige myndigheter og organisasjoner på en profesjonell, korrekt og åpen måte.
• Vi gir ingen økonomiske bidrag til politiske kandidater eller partier.
• Vi jobber for å oppnå åpenhet og støtter innsatsen for å bekjempe korrupsjon og bestikkelser.
• Vi sørger for at alle transaksjoner registreres og dokumenteres korrekt i samsvar med lokale og internasjonale lover og regler.
• Vi gir interne og eksterne revisorer tilgang til all informasjon.

Ansatte

Kunnskapen, kompetansen og kapasiteten til våre ansatte gjør dem til vår viktigste ressurs.

Vi vil alltid:
• Ta våre ansattes interesser på alvor og respekterer rettighetene til hver individuelle arbeidstaker.
• FNs menneskerettighetserklæring og International Labour Organization (ILO) standarder respekteres.
• Alle arbeidere skal ha en skriftlig kontrakt som fastsetter arbeidstid og lønn.
• Lønn skal være lik eller høyere enn minimumskravet satt i de landene vi jobber i.
• Vi tolererer ikke barne- eller tvangsarbeid.
• Vi har nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller lignende oppførsel.
• Vi respekterer retten til å danne og være medlem av fagforeninger.
• Vi opprettholder høy standard for helse, sikkerhet og miljø (HMS).
• Ansatte skal informeres om eventuelle risikoer knyttet til deres oppgaver.
• Arbeidsmiljøet skal være trygt og sikkert.
• Ansatte skal ha tilgang til, og bruke nødvendig personlig verneutstyr.
• Vi gjør vårt ytterste for å unngå ulykker og personskader.
• Vi bestreber oss på å skape en hyggelig og tilfredsstillende atmosfære som bidrar til arbeidsglede.
• Vi sørger for god kommunikasjon med alle ansatte angående saker som angår dem.

Miljø

TrafikkDirigering AS bidrar til et bærekraftig miljø etter beste evne.

Derfor vil TrafikkDirigering AS
• Arbeide for å ta vare på miljøet ved å vise hensyn til våre omgivelser.
• Overholde alle relevante miljølover og forskrifter i landene i som TrafikkDirigering AS driver.
• Jobbe for å gjøre vårt arbeid, samt produkter vi bruker mer miljøvennlig.
• Velge bærekraftige produkter og ressurser.
• Foretrekke leverandører og underleverandører med miljøvennlig produksjon og produkter.
• Gjøre en iherdig innsats for å unngå forurensning.
• Håndtere og transportere farlig gods på en miljøvennlig og sikker måte.
• Lagre og behandle avfall på en sikker måte.
• Sortere avfall på steder for gjenvinning.

Brudd på retningslinjer

Brudd på TrafikkDirigering AS etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert og kan føre til interne disiplinærreaksjoner, oppsigelse eller til og med rettsforfølgelse.
Skulle en ansatt få kjennskap til forhold i eget eller et annet selskap som bryter våre etiske retningslinjer, bør de rapportere problemet til sin nærmeste overordnede eller direkte til en ledelsesrepresentant så snart som mulig.
All rapportering vil bli behandlet konfidensielt. Ansatte (varslere) som rapporterer et påstått brudd på selskapets etiske retningslinjer vil ikke lide represalier av noe slag.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.