Vegdirektoratet skal sørge for at etaten når de mål og forvalter de ressurser som Storting og Regjering fastsetter og stiller til disposisjon. Direktoratets hovedfunksjon er overordnet ledelse og styring av etaten.

Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet og en viktig samfunnsaktør i Norge. Statens vegvesen utvikler og tar vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem.

Utrykingspolitiet (UP) er et sentralt politiorgan som har til hovedoppgave å forebygge lovbrudd i trafikken og redusere ulykker. UP utfører polititjeneste i alle politidistrikt i landet.

Lemminkäinen er blant de mest betydelige aktører i det norske asfaltmarkedet. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til hovedproduktet asfaltering i hele landet.

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. SEK 40 milliarder og har ca. 15.000 ansatte.

Mesta er Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Mesta ble etablert 1. januar 2003, da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et eget aksjeselskap og konkurranseutsatt.

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Veidekke har arbeidsområder innenfor asfalt, pukk og grus, og drift og veivedlikehold. Selskapet er den største private aktøren i asfaltmarkedet i Norge, og har en andel på ca. 10 prosent av markedet for drift og veivedlikehold av riks- og fylkesveier.

NCC Roads tilbyr produkter og tjenester på og i forbindelse med veien. Virksomheten dekker verdikjeden fra produksjon av pukk og grus, produksjon og utlegging av asfalt, samt veiservice.

Risa-konsernet eies av Bjørn Risa og er gjennom sine fem datterselskap regionens ledende entreprenørselskap. Hovedkontoret ligger på Nærbø og vi har avdelinger lokalisert i Nord-Rogaland, Agder og Telemark.

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern og dekker et bredt spekter av tjenester. AF gir samfunnet nye veier, jernbaner, havner, flyplasser, anlegg for utnyttelse av vannkraft, anlegg for behandling av olje og gassresurser, samt andre viktige anlegg for offentlig og privat virksomhet.

Reinertsen tilbyr leveranser innen markedsområdene olje & gass, industri, bygg & anlegg, og samferdsel. Vi leverer tjenester i hele verdikjeden, fra prosjektutvikling, til utførelse, installasjon og drift.

Tronrud Anlegg besitter den kompetanse og de ressurser som kreves for å utføre både små- og store maskinentreprenøroppgaver. Selskapet er bevisst kundens krav til service, kunnskap, kompetanse og teknologi.

Relacom Norge leverer elektrotjenester og -produkter både til bedriftsmarkedet og til privatmarkedet, og finnes over hele Norge. Relacom er en av de største elektroinstallatørene i Norge.

Bravida kombinerer det store selskapets ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet og nærvær. Bravida er Skandinavias ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg.

Trygg Trafikk skal arbeide for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.