Leiebetingelser

Følgende leiebetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
Disse allmenne leievilkår er en del av leieavtalen mellom Trafikkdirigering AS og leietaker og avvik fra disse må avtales skriftlig.

9

1. Definisjoner av begreper benyttet i leiebetingelsene:

a. Leietaker – kunden / avtaleparten TD har gjort avtale med.

b. Trafikkdirigering / TD / utleieren, er Trafikkdirigering AS, org.nr. 991821902.

c. Utleier – er Trafikkdirigering / TD

d. Leieobjekt – er det utleieobjektet (skilt, sperrevogn, rekkverk mv.) som TD leier ut til leietaker i henhold til leieavtalen. Leieobjektet blir også kalt «utstyr» i disse leievilkår.

e. Leieavtalen, er avtalen mellom TD og Leietaker om utleie av produkt med tilhørende tjenester, kan være både skriftlig og muntlig. Ved utleie av flere leieobjekter gjelder avtalen hvert objekt for seg om ikke annet er oppgitt.

9

2. Beregning av leien

Avtalt pris skal legges til grunn. Leietiden løper f.o.m. den dagen leieobjektet leveres/hentes eller holdes tilgjengelig for utleier og løper t.o.m. den dagen utstyret er levert tilbake. Leien løper uavhengig av om leieobjektet er i bruk eller ikke.

9

3. Fakturering – betalingsbetingelser

Leien beregnes pr. kalenderdag og i samsvar med den til enhver gjeldende prisliste eller inngått avtale. Leien faktureres ved retur av leieobjektet. I kontrakter som strekker seg over en måned vil leien faktureres etterskuddsvis hver fjortende dag og forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter, purregebyr. TD kan stanse arbeidet inntil forholdet er bragt i orden.

9

4. Reklamasjon

Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Reklamasjon på utlevert utstyr må skje skriftlig og innen 24 timer etter at utstyret er levert/hentet, jfr. pkt. 5 ovenfor.

9

5. Utlevering og tilbakelevering

Utleier plikter å overlevere utstyret i full driftsmessig og forskriftsmessig stand.

Risiko og ansvar for det utleide utstyret er hos leietaker fra det forlater utleieres utleveringssted til dette er returnert til samme sted dersom annet ikke er avtalt.

Leietaker er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsmessig, rengjort og i god stand når normal slitasje er hensyntatt, ved avvik har TD rett til å gjennomføre nødvendig rengjøring og vedlikehold på leietakers regning.

Ved tilbakelevering går TD igjennom mottatt utstyr og gir skriftlig kvittering.
Leietaker har ansvaret for lasting og lossing av leieobjektet om ikke annet uttrykkelig er avtalt.
Leie påløper inntil leieobjektet er tilbakelevert. Er det avtalt at leieobjektet skal hentes av TD, løper leie inntil leietaker har gitt beskjed om at leieobjektet skal hentes.

9

6. Reparasjoner

Mangler og feil på utstyr ved tilbakeleveringen som ikke skyldes normal slitasje vil bli utbedret av utleier for leietakers regning. Dersom leietaker har modifisert leieobjektet, har TD rett til å tilbakeføre leieobjektet til opprinnelig standard for leietakers regning.

9

7. Avhenting, mottakskontroll og reklamasjon av feil

Leietaker henter leieobjektet ved avtalt lager. Dersom partene har avtalt at TD skal ta hånd om transport, løper leietiden fra det tidspunkt varene blir levert på avtalt sted. Det kreves ingen kvittering / dokumentasjon på mottak av avlevert materiell.
Ved mottak skal leietaker snarest, og alltid før leieobjektet tas i bruk, utføre kontroll av utstyr og tilhørende bruksanvisninger. Feil skal meldes snarest, og senest 3 dager etter at leieobjektet er blitt gjort tilgjengelig for leietaker. Om TD ikke blir informert om feil i tide, ansees leieobjektet som mottatt i fullgod stand i samsvar med det som er avtalt mellom partene.

9

8. Bruk og vedlikehold

Leietaker skal i forbindelse med avhenting og overlevering av leieobjektet påse at han/hun har fått tilstrekkelige instrukser og nødvendig opplæring for å håndtere leieobjektet. Leietaker er ansvarlig for at personell som bruker utstyret har nødvendige kvalifikasjoner for dette.
Leietaker plikter å sette seg inn i riktig bruk av utstyret. Utstyret skal brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er forutsatt brukt til. Leietaker er forpliktet til å bekoste vanlig driftsmessig vedlikehold av utstyret og er erstatningsansvarlig for skadet eller bortkommet utstyr. Dersom det inntreffer skader på utstyret eller at det ikke fungerer tilfredsstillende, skal utleier straks varsles.
Leietaker skal oppbevare utstyret slik at det ikke utsettes for skader, ulovlig bruk eller tyveri. Leietaker skal ikke flytte objektet til andre områder enn avtalt uten skriftlig samtykke fra TD.
Leietager har ikke anledning til å reparere eller utbedre utstyret uten skriftlig godkjenning fra utleier. Om leietaker monterer/internflytter utstyret selv, fraskriver TD seg alt ansvar for at dette er blitt gjort etter gjeldende forskrifter.
Kunder får under avtalen en begrenset rett til å benytte leieobjektet i leieperioden i hht. vilkårene i leieavtalen. Leieobjektet forblir TD’s eiendom og skal tilbakeleveres på avtalt tidspunkt og i den stand det ble utlevert.

9

9. Fremleie

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter leieavtalen til andre uten utleiers skriftlige samtykke.

9

10. Service og tilsyn

Leietaker skal ved behov gi utleier adgang til utstyret i den hensikt å inspisere, prøve, justere, reparere eller utskifte dette. I tilfelle mangel som ikke straks kan utbedres, skal utleier skifte ut utstyret. Dersom utleier ikke er i stand til dette, anses leieavtalen som avsluttet fra den dag mangelen har oppstått. Leietaker kan ikke gjøre gjeldende krav overfor utleier for tap eller skade han har lidt som følge av at materiellet ikke lenger er disponibelt for ham.

9

11. Mangel på leieobjektet

Leieobjektets funksjonalitet og egenskaper fremgår av avtalen, evnt. tilgjengelige produktblader. Om leieobjektet ikke fungerer etter avtale og mangelen ikke skyldes leietakers bruk av leieobjektet skal TD innen rimelig tid rette mangelen.

9

12. Skader og tap

Leietaker skal straks meddele utleier om feil og skader på leieobjektet, samt tyveri i utleieperioden.
Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder tings- person- og følgeskader som er påført utleier, dennes ansatte, tredjeperson i.f.m. leieobjektets transport, plassering eller bruk. Leieobjeket som er mistet, vraket eller blitt stjålet, faktureres leietaker til nyanskaffelsespris.
Dersom leieobjektet blir stjålet i leieperioden, skal leietaker umiddelbart politianmelde hendelsen og informere TD. Frem til politianmeldelse er mottatt fakturerer TD i henhold til bestemmelsene i leieavtalen og disse leievilkår.
Utleier kan ikke holdes ansvarlig for tap med mindre utleier har forårsaket tapet forsettlig eller ved grov uaktsomhet.
TD samlede ansvar for tap oppstått ved avtalen begrenses til fakturaverdi, og kan kun gjøres gjeldende for ansvar som TD har påtatt seg og som fremkommer direkte av avtalen. Utleier er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap.

9

13. Oppsigelse og heving

Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig med 5 virkedagers varsel. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie i rett tid, begjærer oppbud, slås konkurs eller innleder gjeldsforhandlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve utstyret tilbakelevert. Kostnader forbundet med dette skal belastes leietaker.
Ved begjæring av rettslige skritt som vedgår leieobjektet (utleggsforretning / beslag) eller dersom leietaker blir erklært insolvent (konkurs/akkord), skal leietaker umiddelbart informere namsmann/forvalter om TD’s eiendomsrett til utstyret, samtidig som TD blir informert slik at utstyret kan hentes.

9

14. Forsikringer

Leietager plikter å forsikre leieobjektet til sin fulle verdi under hele leieperioden.

9

15. Force majeure

Hvis forhold utenfor utleiers kontroll (herunder streik, lockout, krig) umuliggjør oppfylling av avtalen, er utleier uten ansvar for dette. Leietaker kan ikke kreve erstatning for et eventuelt tap som oppstår.

9

16. Tvangsfullbyrdelse

Dersom leie ikke blir betalt innen forfall, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd a). Utlevering kan unngås dersom leien med renter og omkostninger blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut.

9

17 . Tvister

Tvister søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger henvises til ordinære domstoler. Begge parter vedtar utleiers verneting som rett verneting.